Danh sách thông tin tuyển chọn

TT Thời gian Link chi tiết
1 Năm 2023 Click tại đây
2 Năm 2022 Click tại đây

Danh sách người lao động đi làm việc tại Nhật Bản

TT Thời gian xuất cảnh Link chi tiết
1 Năm 2023 Click tại đây
2 Năm 2022 Click tại đây
3 Năm 2021 Click tại đây
4 Năm 2020 Click tại đây
5 Năm 2019 Click tại đây