Tuyển (6 Nam): Hàn bán tự động

  • Số lượng: 6

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: 168.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 07/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 07/04/2023

Bài viết liên quan