Tuyển (4 Nam): Lát gạch

  • Số lượng: 4

  • Nơi làm việc: Tokyo

  • Lương: 215.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 11/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 11/03/2023

Bài viết liên quan