Tuyển (4 Nam): Lắp đặt đường ống xây dựng

  • Số lượng: 4

  • Nơi làm việc: Tokyo

  • Lương: 186.260 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 25/10/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 25/10/2022

Bài viết liên quan