Tuyển (4 Nam): Kiểm tra máy móc

  • Số lượng: 4

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: 168.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 07/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 07/04/2023

Bài viết liên quan