Tuyển (2 Nữ): Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em

  • Số lượng: 2

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: 165.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 20/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 20/03/2023

Bài viết liên quan