Tuyển (10 Nam): Lắp đặt điều hoà không khí và máy đông lạnh

  • Số lượng: 10

  • Nơi làm việc: Chiba

  • Lương: 180.886 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 20/07/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 20/07/2022

Bài viết liên quan