Tuyển (08 Nữ): Vệ sinh chăm sóc tòa nhà

  • Số lượng: 08

  • Nơi làm việc: Osaka

  • Lương: 177.320 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 20/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 20/02/2023

Bài viết liên quan