Tuyển (06 Nữ): Dệt may – Sản xuất quần áo phụ nữ & trẻ em

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: 159.908 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 10/07/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 10/07/2023

Bài viết liên quan