Tuyển (06 Nam): Sản xuất sản phẩm bê tông

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 17/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 17/02/2023

Bài viết liên quan