Tuyển (06 Nam): Nghề dùng các thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Mie

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 16/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 16/03/2023

Bài viết liên quan