Tuyển (06 Nam): Nghề dùng các thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Tokyo

  • Lương: 207.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 17/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 17/04/2023

Bài viết liên quan