Tuyển (06 Nam): Dựng giàn giáo

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 170.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 10/09/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 10/09/2023

Bài viết liên quan