Tuyển (06 Nam): Chế biến đồ ăn sẵn

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Gunma

  • Lương: 149.391 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 29/06/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 29/06/2023

Bài viết liên quan