Tuyển 05 Nam – Nông nghiệp trồng rau

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Tochigi

  • Lương: Khoảng 35 triệu đồng/tháng

  • Ngày tuyển: 19/12/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 25/12/2023

Bài viết liên quan