Tuyển (05 Nam): Làm đồ đạc trong nhà (bằng tay)

  • Số lượng: 05

  • Nơi làm việc: Hokkaido

  • Lương: 155.300 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 23/09/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 23/09/2023

Bài viết liên quan