Tuyển (04 Nam): Sơn – Sơn kim loại

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 155.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 07/10/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 07/10/2022

Bài viết liên quan