Tuyển (04 Nam): Sơn kim loại

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 161.026 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 23/09/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 23/09/2023

Bài viết liên quan