Tuyển (04 Nam): Sản xuất sản phẩm bê tông

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 155.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 17/07/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 17/07/2022

Bài viết liên quan