Tuyển (04 Nam): Nghề dùng các thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Hyogo

  • Lương: 170.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 08/09/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 08/09/2023

Bài viết liên quan