Tuyển (04 Nam): Lát gạch

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Hokkaido

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 07/03/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 07/03/2023

Bài viết liên quan