Tuyển (04 nam): Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Tochigi

  • Lương: 158.253 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 05/01/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 05/01/2023

Bài viết liên quan