Tuyển (04 Nam): Làm chả cả Kamaboko

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Gunma

  • Lương: 155.660 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 19/06/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 19/06/2023

Bài viết liên quan