Tuyển (04 Nam): Dùng các thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: 194.600 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 26/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 26/02/2023

Bài viết liên quan