Tuyển (04 Nam): Đóng gói công nghiệp

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Shiga

  • Lương: 158.054 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 16/05/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 16/05/2023

Bài viết liên quan