Tuyển (04 Nam): Chống thấm nước

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Chiba

  • Lương: 180.811 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 04/09/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 04/09/2023

Bài viết liên quan