Tuyển (04 Nam): Chống thấm nước

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Osaka

  • Lương: 210.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 15/05/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 15/05/2023

Bài viết liên quan