Tuyển (04 Nam): Chế biến thực phẩm

  • Số lượng: 04

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: 159.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 16/02/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 16/02/2023

Bài viết liên quan