Tuyển (03 Nữ): Nông nghiệp – Trồng rau quả trong nhà kính

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Hokkaido

  • Lương: 159.500 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 21/01/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 21/01/2023

Bài viết liên quan