Tuyển (03 Nam): Sơn cầu thép

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: 168.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 24/07/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 24/07/2023

Bài viết liên quan