Tuyển (03 Nam): Sản xuất sản phẩm bê tông

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Wakayama

  • Lương: 155.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 27/07/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 27/07/2023

Bài viết liên quan