Tuyển (03 Nam): Nông nghiệp – Trồng rau quả trong nhà kính

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: 165.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 18/09/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 18/09/2023

Bài viết liên quan