Tuyển (03 Nam): Nghề dùng các thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Aichi

  • Lương: 200.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 14/08/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 14/08/2023

Bài viết liên quan