Tuyển (03 Nam): Nghề dùng các thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Saitama

  • Lương: 190.080 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 25/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 25/04/2023

Bài viết liên quan