Tuyển (03 Nam): Gia công tinh nội thất

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Hyogo

  • Lương: 170.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 24/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 24/04/2023

Bài viết liên quan