Tuyển (03 Nam): Dựng giàn giáo

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Tokyo

  • Lương: 185.814 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 20/07/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 20/07/2023

Bài viết liên quan