Tuyển (03 Nam): Đóng gói công nghiệp

  • Số lượng: 03

  • Nơi làm việc: Aichi

  • Lương: 168.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 24/06/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 24/06/2023

Bài viết liên quan