Tuyển (02 Nữ): Nông nghiệp – Trồng rau quả trong nhà kính

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Hokkaido

  • Lương: 159.500 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 19/11/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 19/11/2022

Bài viết liên quan