Tuyển (02 Nam) TTS Kỹ năng số 3: Nghề dùng các thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Osaka

  • Lương: 240.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 22/05/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 22/05/2023

Bài viết liên quan