Tuyển (02 Nam): Nông nghiệp – Trồng rau quả trong nhà kính

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: 160.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 20/08/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 20/08/2022

Bài viết liên quan