Tuyển (02 Nam): Nông nghiệp- Làm ruộng, trồng rau

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Nara

  • Lương: 151.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 08/09/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 08/09/2022

Bài viết liên quan