Tuyển (02 Nam): Nghề dùng các thiết bị xây dựng

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Osaka

  • Lương: 170.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 26/06/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 26/06/2023

Bài viết liên quan