Tuyển (02 Nam): Lắp ráp thiết bị điện tử

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Tochigi

  • Lương: 158.253 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 10/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 10/04/2023

Bài viết liên quan