Tuyển (02 Nam): Gia công kim loại làm thép kết cấu

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Osaka

  • Lương: 180.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 10/04/2023

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 10/04/2023

Bài viết liên quan