Tuyển (02 Nam): Gia công kim loại – Làm kết cấu thép

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Yamaguchi

  • Lương: 144.975 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 05/09/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 05/09/2022

Bài viết liên quan