Tuyển (02 Nam): Chống thấm nước

  • Số lượng: 02

  • Nơi làm việc: Tokyo

  • Lương: 180.811 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 01/12/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 01/12/2022

Bài viết liên quan