Tuyển (06 Nam): Sơn – Sơn kim loại

  • Số lượng: 06

  • Nơi làm việc: Osaka

  • Lương: 180.000 yên/tháng

  • Ngày tuyển: 02/08/2022

  • Ngày hết hạn nộp đơn: 02/08/2022

Bài viết liên quan